St. Seraphim of Sarov Orthodox Church http://www.stseraphimboise.org/ 60